ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງຫົວພັນ – ສາຂາ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ບໍລິການ 12+2 – ລາຍລະອຽດ

ສາຂາ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ບໍລິການ
ເວລາຮຽນ 2 ປີ (ຊັ້ນກາງ 12+2)

ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ :

ການຮຽນໃນສາຂາປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ ຄືການຮຽນຮູ້ວິທີການປຸງແຕ່ງອາຫານທີ່ ແຊບ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມໂພສະນາການ, ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການປະສົມເຄື່ອງດື່ມປະເພດຕ່າງໆ ໂດຍເສີມສ້າງແນວຄດສ້າງສັນໃນການສັນສ້າງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆ.  ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ ຄືໝາກຫົວໃຈຫຼັກຂອງທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ ນອກຈາກການບໍລິການ ແລະ ບັນຍາກາດຂອງສະຖານທີ່ ທີ່ຈະສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ກັບແຂກ ລົດຊາດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ແຊບຊ້ອຍຈະເຮັດໃຫ້ແຂກເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ກັບມາໃຊ້ບໍລິການອີກຄັ້ງ.

ຈຸດປະສົງ :
 • ສ້າງໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮູ້ມີຄວາມຮູ້, ມີທັກສະອາຊີບ ແລະ ປະສົບການດ້ານທັກສະກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງອາຫານ-ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ໃຫ້ກົງກັບມາດຕະຖານອາຊີບ, ສາມາດນໍາໄປປະຕິບັດວຽກງານໃນວິຊາສະເພາະຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ. 

 • ສ້າງໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮູ້ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ ແລະ ມີຄວາມສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານດ້ານວິຊາສະເພາະຕາມລະດັບຕາມທີ່ຕົນຮຽນຈົບ.

 • ສ້າງໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີມະນຸດສໍາພັນດີ, ມີຄຸນນະທຳ, ຈະລິຍະທຳ ແລະ ຈັນຍາບັນໃນອາຊີບ.

ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າຮຽນກ່ຽວຂ້ອງ:
 • ຕ້ອງຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ
ວິຊາຮຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ :
 1. ການເມືອງ
 2. ວັດທະນາທໍາລາວ
 3. ການສື່ສານເປັນພາສາອັງກິດ
 4. ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ຂະບວນຕ່າງໆທາງທຸລະກິດ
 5. ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງົບໃນບ່ອນເຮັດວຽກ
 6. ການບໍາລຸງຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນບ່ອນເຮັດວຽກ
 7. ການແນະນໍາກ່ຽວກັບຫຼັກການພື້ນຖານໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ
 8. ການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ
 9. ການກະກຽມເຂົ້າຈີ່, ເຄັກ, ເຂົ້າໜົມປະເພດອົບ ແລະ ອາຫານຫວານຂັ້ນພື້ນຖານ
 10. ພາສາອັງກິດສໍາລັບການໂຮງແຮມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ
 11. ການປະກອບທຸລະກິດສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການ
 12. ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນສື່ສານສໍາລັບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການ
 13. ການວາງແຜນບໍລິການຈັດສົ່ງອາຫານ ແລະ  ການຈັດງານລ້ຽງ
 14. ການບໍລິການເຄື່ອງດື່ມໃນບາເຫຼົ້າ
 15. ການເຮັດວຽກກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ລູກຄ້າ
 16. ການສ້າງການບໍລິການໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
 17. ການພັດທະນາຄວາມຮູ້ທາງດ້ານອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການ
 18. ການດໍາເນີນການປຸງແຕ່ງອາຫານ
 19. ລົງຝຶກງານ 16 ອາທິດ 
ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ:
 • ນັກສຶກສາແມ່ນໄດ້ຮັບເບ້ຍລ້ຽງໃນທຸກໆເດືອນ.

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ:
 • ມີຫ້ອງສະໝຸດໃຫ້ກັບນັກສຶກສາ.

 • ມີອຸປະກອນການຮຽນທີ່ໃຊ້ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ.

 • ມີຫໍພັກໃຫ້ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ.

 • ມີເຮືອນຄົວໃຫ້ແຕ່ງກິນ.

ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະພາຍຫຼັງການຮຽນຈົບ:
 • ມີຄວາມສາມາດແນະນຳກ່ຽວກັບຫຼັກການພື້ນຖານໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ.

 • ມີຄວາມສາມາດກະກຽມ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານລາວ.

 • ສາມາດໃຫ້ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ.

 • ມີຄວາມຮູ້ໃນການກະກຽມອາຫານຫວານ.

 • ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການການກະກຽມປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຕາມສູດຕ່າງໆ.

 • ມີທັກສະການວາງແຜນບໍລິການຈັດສົ່ງອາຫານ ແລະ ການຈັດງານລ້ຽງຕ່າງໆ.

 • ມີທັກສະການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ.

 • ສາມາດໃຫ້ການບໍລິການເຄື່ອງດື່ມໃນບາເຫຼົ້າ.

 • ມີພື້ນຖານໃນການປະຍຸກ, ຄົ້ນຄິດສູດອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມໃໝ່ໆ.

 • ສາມາດປະກອບອາຊີບເປັນພະນັກງານໃນຮ້ານອາຫານ ຫຼື ໂຮງແຮມໄດ້.
 • ສາມາດເປີດຮ້ານອາຫານເປັນຂອງຕົນເອງໄດ້.
ວິທີສະໝັກຮຽນ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຊື້ຄຳຮ້ອງຂໍເຂົ້າຮຽນແລ້ວປະກອບຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.

 • ຂັ້ນຕອນທີ 2: ນໍາເອົາເອກະສານມາໃຫ້ທາງໂຮງຮຽນກວດສອບວ່າຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຂອງຂໍ້ມູນ.

 • ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຫາກເອກະສານຄົບຖ້ວນແລ້ວແມ່ນເຂົ້າສຳພາດເຂົ້າຮຽນ.

 • ຂັ້ນຕອນທີ 4: ໂຮງຮຽນຈະສະເໜີພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ເພື່ອອອກຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງນັກຮຽນທີ່ຖຶກຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນ. 

ເອກະສານປະກອບການສະໝັກຮຽນມີ:
 1. ສໍາເນົາໃບປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ
 2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ແລະ ປື້ມສໍາມະໂນຄົວ (ສະບັບກ໋ອບປີ້)
 3. ໃບຢັ້ງຢືນຜ່ານການກວດກາສິ່ງເສບຕິດທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸການນໍາໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ເດືອນ
 4. ໜັງສືນໍາສົ່ງ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງຈາກກົມກອງທີ່ຕົນສັງກັດ (ກໍລະນີເປັນພະນັກງານ)
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping