ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມນໍ້າ ຫຼວງພະບາງ – ສາຂາ ປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ – ລາຍລະອຽດ

ສາຂາ ປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ
ເວລາຮຽນ 3 ປີ (ຊັ້ນກາງ 9+3)

ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ :

ການຮຽນໃນສາຂາປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ ຄືການຮຽນຮູ້ວິທີການປຸງແຕ່ງອາຫານທີ່ ແຊບ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມໂພສະນາການ, ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການປະສົມເຄື່ອງດື່ມປະເພດຕ່າງໆ ໂດຍເສີມສ້າງແນວຄດສ້າງສັນໃນການສັນສ້າງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆ.  ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ ຄືໝາກຫົວໃຈຫຼັກຂອງທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ ນອກຈາກການບໍລິການ ແລະ ບັນຍາກາດຂອງສະຖານທີ່ ທີ່ຈະສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ກັບແຂກ ລົດຊາດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ແຊບຊ້ອຍຈະເຮັດໃຫ້ແຂກເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ກັບມາໃຊ້ບໍລິການອີກຄັ້ງ.

ຈຸດປະສົງ :
 • ສ້າງໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄວາມຮູ້, ມີທັກສະອາຊີບ ແລະ ປະສົບການດ້ານການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ບໍລິການ ໃຫ້ກົງກັບມາດຕະຖານອາຊີບ, ສາມາດນຳໄປປະຕິບັດວຽກງານໃນວິຊາສະເພາະທີ່ໄດ້ຮຽນມາ, ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ.
 • ສ້າງຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ ແລະ ມີຄວາມສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານທາງດ້ານວິຊາສະເພາະຕາມລະດັບທີ່ຕົນຮຽນຈົບ.
 • ສ້າງໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີມະນຸດສຳພັນດີ, ມີຄຸນນະທຳ, ຈະລິຍະທຳ ແລະ ຈັນຍາບັນໃນອາຊີບ.
ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າຮຽນກ່ຽວຂ້ອງ:
 • ຕ້ອງຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຫຼື ທຽບເທົ່າ
ວິຊາຮຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ :
 1. ນຳໃຊ້ການເມືອງພື້ນຖານ
 2. ພາສາອັງກິດສະເພາະ
 3. ຄະນິດສາດ
 4. ພາສາລາວ
 5. ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວ
 6. ການເຮັດວຽກແບບມືອາຊີບ
 7. ການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຮັກສາຄວາມສະອາດ
 8. ປຸງແຕ່ງອາຫານ ຄາວ-ຫວານ 
 9. ຕົບແຕ່ງງານໃບຕອງ
 10. ຄອມພີວເຕີ
 11. ພາສາອັງກິດການໂຮງແຮມ
 12. ພື້ນຖານການທ່ອງທ່ຽວ
 13. ແກະສະຫຼັກຜັກໝາກໄມ້
 14. ມະນຸດສຳພັນ
 15. ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
 16. ແກະສະຫຼັກຜັກໝາກໄມ້
 17. ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບທຸລະກິດໂຮງແຮມ
 18. ພາສາອັງກິດສະເພາະ
 19. ແນະນຳການບໍລິການລູກຄ້າ
 20. ແກະສະຫຼັກ
 21. ທັກສະແບບມືອາຊີບ
 22. ການແກ້ໄຂບັນຫາ
 23. ພາສາລາວ
 24. ການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ
 25. ແກະສະຫຼັກ
 26. ການໂຮງແຮມ
 27. ລົງຝຶກງານ
ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ:
 • ນັກສຶກສາທີ່ເຂົ້າມາຮຽນໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບເງິນເບ້ຍລ້ຽງຈາກທາງລັດຖະບານສະໜັບສະໜຸນ.

 • ນະໂຍບາຍທາງດ້ານການເຈັບເປັນໃຫ້ນັກສຶກສາ.

 • ນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການເສຍຊີວິດ.

 • ນັກສຶກສານ້ອງໃດທີ່ນອນໃນຫໍພັກໃນ ແລະ ປະກອບຊ່ວຍວຽກໃນຫໍພັກເປັນປ້ອງກັນຂອງໂຮງຮຽນຈະມີນະໂຍບາຍບໍ່ໃຫ້ເສຍຄ່າຫໍພັກ.

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ:

  ມີຫໍພັກໃຫ້ນັກສຶກສາທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ

  ມີຫ້ອງອາຫານໃຫ້

  ມີຫ້ອງຄົວແຕ່ງກິນ

  ມີຫ້ອງຮຽນຄອມພີວເຕີ

  ມີຫ້ອງສະໝຸດ

  ມີເດີນກິລາ

  ສະຖານທີປະຕິບັດ ແລະ ລົງຝຶກງານພາຍນອກ

ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະພາຍຫຼັງການຮຽນຈົບ:
 • ຮູ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນບ່ອນເຮັດວຽກ, ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ.

 • ມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່.

 • ມີຄວາມຊື່ສັດສຸດຈະລິດຕໍ່ຕົນເອງ, ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການປົກປັກຮັກສາຄວາມປອດໄພທັງຊີວິດ, ຊັບສິນຂອງສ່ວນລວມ ແລະ ສ່ວນຕົວ.

 • ມີທັກສະໃນການເຮັດວຽກ.

 • ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໄດ້.

 • ສາມາດປະກອບອາຊີບຢູ່ຮ້ານອາຫານ ຫຼື ໂຮງແຮມໄດ້.
 • ສາມາດເປີດທຸລະກິດເປີດຮ້ານອາຫານເປັນຂອງຕົນເອງໄດ້
ວິທີສະໝັກຮຽນ

          ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຊື້ແບບຟອມການສະໝັກເຂົ້າຮຽນ.

          ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ (ເອກະສານປະກອບການສະໝັກມີ: ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້, ໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນ, ປື້ມສໍາມະໂນຄົວ).

          ຂັ້ນຕອນທີ 3: ເອົາແບບຟອມເຂົ້າມາຍື່ນທີ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ສອບສໍາພາດ.

ເອກະສານປະກອບການສະໝັກຮຽນມີ:
 1. ໃບຄໍາຮ້ອງຂໍເຂົ້າສໍາພາດ
 2. ສໍາເນົາໃບປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຫຼື ທຽບເທົ່າ
 3. ຮູບຂະໜາດ 3×4 (ຖ່າຍບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ) ຈໍານວນ 3 ໃບ
 4. ປື້ມສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈໍາຕົວ
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping