ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງຊຽງຂວາງ ສາຂາ ການບໍລິການໂຮງແຮມ – ລາຍລະອຽດ

ສາຂາ ການບໍລິການໂຮງແຮມ
ເວລາຮຽນ 2 ປີ (ຊັ້ນກາງ 12+2)

ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ :

ການຮຽນໃນສາຂາການບໍລິຫານໂຮງແຮມຄືການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການປະສານງານ ແລະ ໃນການປະຕິບັດງານກັບພະແນກຕ່າງຯຂອງໂຮງແຮມ ເພື່ອໃຫ້ການດຳເນີນງານໃນທຸກດ້ານຂອງໂຮງຮຽນສອດຄ່ອງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ອຸດສະຫະກຳບໍລິການຮັບຕ້ອນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ພວກເຮົາຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການໃນລະດັບມືອາຊີບ ແລະ ພັດທະນາມາດຕະຖານໃນອຸດສະຫະກຳນີ້ໃຫ້ໄດ້ລະດັບສາກົນ. 

ຈຸດປະສົງ :
 • ສ້າງໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄວາມຮູ້, ມີທັກສະອາຊີບ ແລະ ປະສົບການກົງກັບມາດຕະຖານອາຊີບ ເພື່ອນໍາໄປປະຕິບັດງານວິຊາສະເພາະໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ.
 • ສ້າງໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ມີຄວາມສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານດ້ານວິຊາສະເພາະຕາມລະດັບທີ່ຕົນຮຽນຈົບ.
 • ສ້າງໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີມະນຸດສຳພັນດີ, ມີຄຸນນະທຳ, ຈະລິຍະທຳ ແລະ ຈັນຍາບັນໃນອາຊີບ.
ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າຮຽນກ່ຽວຂ້ອງ :
 • ຕ້ອງຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ
ວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ :
 1.   ການເມືອງ
 2.   ວັດທະນາທໍາລາວ
 3.   ການສື່ສານເປັນພາສາອັງກິດ
 4.   ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆທາງທຸລະກິດ
 5.   ການເຮັດວຽກກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ລູກຄ້າ
 6.   ພາສາອັງກິດສໍາລັບການໂຮງແຮມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ
 7.   ການປະກອບທຸລະກິດສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການ
 8.   ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນສື່ສານສໍາລັບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ
 9.   ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງົບໃນບ່ອນເຮັດວຽກ
 10. ການບໍາລຸງຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ສຸຂະອານາໄມໃນບ່ອນເຮັດວຽກ
 11. ການສ້າງການບໍລິການໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
 12. ການພັດທະນາຄວາມຮູ້ທາງດ້ານອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບໍລິການ
 13. ການພັດທະນາຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການດຳເນີນການໂຮງແຮມ
 14. ການດຳເນີນຄວບຄຸມການຊັກລີດ
 15. ການສະໜອງບໍລິການຕ້ອນຮັບພາກສ່ວນໜ້າ
 16. ການສະໜອງການບໍລິການອະນາໄມໃຫ້ແກ່ແຂກ
 17. ການຈັດກອງປະຊຸມລະດັບສາກົນ ແລະ ການຈັດງານກິດຈະກຳຕ່າງໆ (MICE)
 18. ການສະໜອງການບໍລິການຂອງພະແນກຫ້ອງພັກ
ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ:
 • ສຳລັບນັກຮຽນຜູ້ທີມີໃບຢັ້ງຢືນຈາກບ້ານ ແລະ ວ່າເປັນຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມ
 • ມີນະໂຍບາຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ຊ່ວຍວຽກໂຮງຮຽນເຊັ່ນວ່າ: ເປັນປ້ອງກັນໂຮງຮຽນຈະຖືກຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ ແລະ ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍອື່ນເພີ່ມນຳ
 • ນັກຮຽນຜູ້ທີ່ເຈັບເປັນນອນໂຮງໝໍ ຫຼື ວ່າຜ່າຕັດຕ່າງໆ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຈາກໂຮງຮຽນຈຳນວນໜຶ່ງ:
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ:
 • ໃນໂຮງຮຽນມີສະຖານທີ່ພັກເຊົາ (ຫໍພັກ-ຍິງຊາຍ).
 • ມີໂຮງຊ່າງໃນພາກປະຕິບັດ.
 • ມີສະຖານທີ່ຈອດລົດກ້ວາງຂວາງ, ມີໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ.
ຄວາມຮູ້ ແລະທັກສະພາຍຫຼັງການຮຽນຈົບ :

          ສາມາດພັດທະນາຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການດຳເນີນການໂຮງແຮມ

          ສາມາດດຳເນີນການຄວບຄຸມການຊັກລີດ ແລະ ຜ້າ

          ສາມາດສະໜອງການບໍລິການຕ້ອນຮັບພາກສ່ວນໜ້າ

          ສາມາດຈັດກອງປະຊຸມ, ການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອເປັນລາງວັນ, ຈັດກອງປະຊຸມລະດັບສາກົນ ແລະ ການຈັດງານ

          ສາມາດປະກອບອາຊີບໃນໂຮງແຮມ ຫຼື ເປັນໄກ້ນໍາທ່ຽວໄດ້

ວີທີສະໝັກຮຽນ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 1:  ຊື້ຄຳຮ້ອງຂໍເຂົ້າຮຽນແລ້ວປະກອບຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.
 • ຂັ້ນຕອນທີ 2: ນໍາເອົາເອກະສານມາໃຫ້ທາງໂຮງຮຽນກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຂອງຂໍ້ມູນ.
 • ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຫາກເອກະສານຄົບຖ້ວນແລ້ວແມ່ນເຂົ້າສຳພາດເຂົ້າຮຽນໂດຍການທົດສອບ ຫຼື ຄັດເລືອກ ດ້ວຍການຂຽນ, ສຳພາດ ແລະ ທົດສອບດ້ານສີມືໂດຍມີຄະນະກຳມະການທີ່ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ.
ເອກະສານປະກອບການສະໝັກຮຽນມີ:
 1. ສໍາເນົາໃບປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ
 2. ໃບນໍາສົ່ງຈາກກົມກອງ(ກໍລະນີເປັນພະນັກງານ)
 3. ໃບຄະແນນ
 4. ຊີວະປະຫວັດ(ກໍລະນີເປັນພະນັກງານ)
 5. ຊີວະປະຫວັດນັກຮຽນ
 6. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
 7. ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ(ສໍາລັບນັກຮຽນ)
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping