ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງອຸດົມໄຊ – ສາຂາ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ – ລາຍລະອຽດ

ສາຂາ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ
ເວລາຮຽນ 2 ປີ (ຊັ້ນກາງ 12+2)

ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ :

ການຮຽນໃນສາຂາປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ ຄືການຮຽນຮູ້ວິທີການປຸງແຕ່ງອາຫານທີ່ ແຊບ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມໂພສະນາການ, ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການປະສົມເຄື່ອງດື່ມປະເພດຕ່າງໆ ໂດຍເສີມສ້າງແນວຄດສ້າງສັນໃນການສັນສ້າງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆ.  ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ ຄືໝາກຫົວໃຈຫຼັກຂອງທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ ນອກຈາກການບໍລິການ ແລະ ບັນຍາກາດຂອງສະຖານທີ່ ທີ່ຈະສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ກັບແຂກ ລົດຊາດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ແຊບຊ້ອຍຈະເຮັດໃຫ້ແຂກເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ກັບມາໃຊ້ບໍລິການອີກຄັ້ງ.

ຈຸດປະສົງ :
 • ສ້າງໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄວາມຮູ້, ທັກສະອາຊີບ ແລະ ປະສົບການດ້ານທັກສະກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ກົງກັບມາດຕະຖານອາຊີບ ເພື່ອນຳໄປປະຕິບັດງານວິຊາສະເພາະໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ.

 • ສ້າງໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ ແລະ ມີຄວາມສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານດ້ານວິຊາສະເພາະຕາມລະດັບທີ່ຕົນຮຽນຈົບ.

 • ສ້າງໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີມະນຸດສຳພັນດີ, ມີຄຸນນະທຳ, ຈະລິຍະທຳ ແລະ ຈັນຍາບັນໃນອາຊີບ.

ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າຮຽນກ່ຽວຂ້ອງ:
 • ຕ້ອງຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ
ວິຊາຮຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ :
 1.   ການເມືອງ
 2.   ລາວສຶກສາ
 3.   ການສື່ສານເປັນພາສາອັງກິດ
 4.   ການເຮັດວຽກກັບພະນັກງານລູກຄ້າ
 5.   ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຂະບວນການຕ່າງໆທາງດ້ານທຸລະກິດ
 6.   ພາສາອັງກິດສໍາລັບການໂຮງແຮມ-ການທ່ອງທ່ຽວ
 7.   ການພັດທະນາທາງດ້ານຄວາມຮູ້ອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວແລະການບໍລິການ
 8.   ການສ້າງການບໍລິການໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
 9.   ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນສື່ສານສຳຫຼັບການທ່ອງທຽ່ວ-ການບໍລິການທອ່ງທຽ່ວ
 10. ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ-ຄວາມສະຫງົບໃນບ່ອນເຮັດວຽກ
 11. ການບຳລຸງຮັກສາຄວາມສະອາດ-ສຸຂະອານາໄມໃນບ່ອນເຮັດວຽກ
 12. ການແນະນໍາກ່ຽວກັບຫຼັກພື້ນຖານໃນການປຸງແຕ່ງ
 13. ການກະກຽມ-ການປຸງແຕ່ງອາຫານລາວ
 14. ຄອມພິວເຕີ
 15. ການບໍລິການອາຫານ-ເຄື່ອງດື່ມ
 16. ພື້ນຖານການຕະຫລາດ-ການປະກອບອາຊີບສຳຫລັບການທ່ອງທຽ່ວ-ການໂຮງແຮມ
 17. ການກະກຽມເຂົ້າຈີ່,ເຄັກ,ເຂົ້າໜົມປະເພດອົບ-ອາຫານຫວານຂັ້ນພື້ນຖານ
 18. ການດໍາເນີນການປຸງແຕ່ງ
 19. ການວາງແຜນການບໍລິການຈັດສົ່ງອາຫານ-ການຈັດງານລຽ້ງ
 20. ການບໍລິການເຄື່ອງດື່ມໃນບາເຫຼົ້າ
 21. ທິດສະດີບົດລາຍງານ
 22. ຝຶກງານ 640 ຊົ່ວໂມງ
ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ:
 • ນັກສຶກສາທີ່ເຂົ້າມາຮຽນກັບທາງໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບເງິນເບ້ຍລ້ຽງຈາກທາງລັດຖະບານສະໜັບສະໜຸນ.

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ:

          ມີຫໍພັກໃຫ້ນັກສຶກສາຍິງ ແລະ ຊາຍ

          ມີສະຖານທີ່ຫຼີ້ນກິລາ

          ມີຫໍສະໝຸດ ແລະ ຫ້ອງຮຽນຄອມພິວເຕີ

–          ມີນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວັດດີການດີ

ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະພາຍຫຼັງການຮຽນຈົບ:
 • ຜູ້ຮຽນຈະໄດ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ຮູ້ວິທີນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ, ມີຄວາມອົນທົນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່, ປຸງແຕ່ງອາຫານລາວ ແລະ ອາຫານສາກົນ ທີ່ມີລົດຊາດແຊບ, ເຂົ້າໜົມລາວ, ເຂົ້າໜົມສາກົນ, ແກະສະລັກໝາກໄມ້, ບໍລິການອາຫານ ແລະເຄື່ອງດື່ມ, ມີຄວາມຮູ້ໃນການບໍລິຫານງານຮ້ານອາຫານ, ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້, ມີແນວຄິດໃນທາງວິເຄາະ, ສື່ສານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການເຮັດວຽກເປັນທີມ, ມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ, ທ່າທາງ ແລະ ການປະພຶດແບບມືອາຊີບທີ່ຈະນໍາໄປສູ່ການບໍລິການທີ່ດີເລີດ.

 • ສາມາດປະກອບອາຊີບເຮັດວຽກໃນຮ້ານອາຫານ, ໂຮງແຮມ ຫຼື ເປິດທຸລະກິດຮ້ານອາຫານເປັນຂອງຕົນເອງໄດ້.
ວິທີສະໝັກຮຽນ
 • ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກອກຂໍ້ມູນຜູ້ສະໝັກ.
 • ຂັ້ນຕອນທີ 2: ເລືອກສາຂາທີ່ຕ້ອງການສະໝັກ.
 • ຂັ້ນຕອນທີ 3: ພິມໃບສະໝັກ.
 • ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຍື່ນໃບສະໝັກ.
 • ຂັ້ນຕອນທີ 5: ສຳພາດເຂົ້າຮຽນ.
ເອກະສານປະກອບການສະໝັກຮຽນມີ:
 1. ສໍາເນົາໃບປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ
 2. ປະຫວັດນັກຮຽນ 1 ສະບັບ
 3. ໃບເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ
 4. ຮູບຂະໜາດ 3×4 ຈໍານວນ 3 ແຜ່ນ (ຖ່າຍບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ)
 5. ກ໋ອບປີ້ສໍາມະໂນຄົວ 1 ສະບັບ
 6. ກໍລະນີເປັນພະນັກງານ: ຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດ, ໃບນໍາສົ່ງຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກາແດງ 1 ສະບັບ
 7. ໃບຍົກຍ້າຍອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping