ວີດີໂອ

ວີດີໂອ

ຈິດປະສົງ ເສັງວິໄຊ ຜູ້ບໍ່ເຄີຍຢຸດທີ່ຈະພັດທະນາ ເພື່ອຄວາມຝັນຂອງຕົນເອງ

ວີດີໂອ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ຈາກໂຄງການເຈົ້າພາບທີ່ດີເປັນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາ

"ອາຊີບນີ້ເປັນອາຊີບທີ່ມີກຽດ ແລະ ບໍ່ເຄີຍນ້ອຍໜ້າໃຜ" ວານິດາ ອ່ອນນູ້

ວີດີໂອ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ຈາກໂຄງການເຈົ້າພາບທີ່ດີເປັນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາ

"ສາລັດ ເຂັມທິດາ" ຈາກພະນັກງານເສີບສູ່ການເປັນຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານ Gaspard

ວີດີໂອ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ຈາກໂຄງການເຈົ້າພາບທີ່ດີເປັນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາ

"ຂໍພຽງມີຄວາມຕັ້ງໃຈ, ມຸ່ງໝັ້ນໃນຊີວິດ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງ ເຮົາກໍສາມາດເຮັດອາຊີບນີ້ໄດ້" ນຸດດາວັນ ອັກຄະວົງ 

ວີດີໂອ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ຈາກໂຄງການເຈົ້າພາບທີ່ດີເປັນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາ

ວິດີໂອແນະນໍາ: ສູນພັດທະນາອາຊີບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ

ວີດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອນໍາສະເໜີ ສູນພັດທະນາອາຊີບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ປາກປ່າສັກ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ໂຄງການ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ.

ວິດີໂອແນະນໍາ: ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງ ສາລະວັນ

ວີດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອນໍາສະເໜີ ສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ທີ່ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງ ສາລະວັນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ໂຄງການ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ.

ວິດີໂອແນະນໍາ: ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວີຊາຊີບ ສະຫວັນນະເຂດ

ວີດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອນໍາສະເໜີ ສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ທີ່ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວີຊາຊີບ ສະຫວັນນະເຂດ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ໂຄງການ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ 

ວິດີໂອແນະນໍາ: ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງເຊກອງ

ວີດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອນໍາສະເໜີ ສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ທີ່ ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງເຊກອງ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ໂຄງການ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ 

ວີດີໂອແນະນໍາ: ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບບໍລິຄໍາໄຊ

ວີດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອນໍາສະເໜີ ສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ທີ່ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບບໍລິຄໍາໄຊ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ໂຄງການ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ

ວີດີໂອແນະນໍາ: ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງອັດຕະປື

ວີດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອນໍາສະເໜີ ສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ທີ່ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງອັດຕະປື ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ໂຄງການ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ

ວີດີໂອແນະນໍາ: ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄໍາມ່ວນ

ວີດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອນໍາສະເໜີ ສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ທີ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ໂຄງການ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ

ວີດີໂອແນະນໍາ: ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຈໍາປາສັກ

ວີດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອນໍາສະເໜີ ສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ທີ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຈໍາປາສັກ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ໂຄງການ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ

ວີດີໂອແນະນໍາ: ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມນໍ້າບາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ວີດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອນໍາສະເໜີ ສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ທີ່ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມນໍ້າບາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ໂຄງການ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ

ວີດີໂອແນະນໍາ: ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບຫຼວງພະບາງ

ວີດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອນໍາສະເໜີ ສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ທີ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບຫຼວງພະບາງ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ໂຄງການ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ

ວີດີໂອແນະນໍາ: ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ວີດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອນໍາສະເໜີ ສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ທີ່ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ໂຄງການ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ

ວີດີໂອແນະນໍາ: ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ວີດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອນໍາສະເໜີ ສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ທີ່ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ໂຄງການ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ

ວີດີໂອແນະນໍາ: ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງຫົວພັນ

ວີດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອນໍາສະເໜີ ສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ທີ່ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງຫົວພັນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ໂຄງການ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ

ວີດີໂອແນະນໍາ: ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ

ວີດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອນໍາສະເໜີ ສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ທີ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ໂຄງການ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ

ວີດີໂອແນະນໍາ: ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ວີດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອນໍາສະເໜີ ສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ທີ່ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງຊຽງຂວາງ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ໂຄງການ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ

ວີດີໂອແນະນໍາ: ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງຫຼວງອຸດົມໄຊ

ວີດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອນໍາສະເໜີ ສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ທີ່ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງອຸດົມໄຊ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ໂຄງການ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ

ວີດີໂອແນະນໍາ: ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ວີດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອນໍາສະເໜີ ສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ທີ່ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ໂຄງການ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ

ວີດີໂອແນະນໍາ: ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ວີດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອນໍາສະເໜີ ສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ທີ່ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ໂຄງການ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ

ສະປັອດວິທະຍຸ: ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມເປັນແນວໃດ

ສະປັອດໂຄສະນາ ສຳລັບແຄມເປນ ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ

ສະປັອດວິທະຍຸ: ຮັບແຂກໃຊ້ຄືຮັບໃຊ້ຊາດ

ສະປັອດໂຄສະນາ ສຳລັບແຄມເປນ ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ

ສະປັອດວິທະຍຸ: ການເປັນມືອາຊີບ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າໃນວຽກງານ

ສະປັອດໂຄສະນາ ສຳລັບແຄມເປນ ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ

ສະປັອດວິທະຍຸ: ແມ່ນໃຜກໍສາມາດຮຽນໄດ້ ຈົບແລ້ວສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາຍອາຊີບ

ສະປັອດໂຄສະນາ ສຳລັບແຄມເປນ ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ

ສະປັອດວິທະຍຸ: ໂອກາດໃນການສືກສາ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອາຊີບ

ສະປັອດໂຄສະນາ ສຳລັບແຄມເປນ ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ

ສະປັອດພາສາມົ້ງ: ມາຮຽນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ

ສະປັອດໂຄສະນາ ສຳລັບແຄມເປນ ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ

ສະປັອດວິທະຍຸພາສາກຶມມຸ: ມາຮຽນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ

ສະປັອດໂຄສະນາ ສຳລັບແຄມເປນ ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ

ວິດີໂອແນະນໍາ: ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງ ສາລະວັນ

ວີດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອນໍາສະເໜີ ສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ທີ່ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງ ສາລະວັນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ໂຄງການ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ.

ຈິດປະສົງ ເສັງວິໄຊ ຜູ້ບໍ່ເຄີຍຢຸດທີ່ຈະພັດທະນາ ເພື່ອຄວາມຝັນຂອງຕົນເອງ

ວີດີໂອ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ຈາກໂຄງການເຈົ້າພາບທີ່ດີເປັນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາ

"ສາລັດ ເຂັມທິດາ" ຈາກພະນັກງານເສີບສູ່ການເປັນຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານ Gaspard

ວີດີໂອ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ຈາກໂຄງການເຈົ້າພາບທີ່ດີເປັນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາ

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping